• R98 - almenvelgørende fond
  • Om R98
  • Kontakt

Om R98Om R98

1. maj 2011 ophørte R98 med at indsamle affald i Københavns og Frederiksberg kommuner. 1. januar 2012 genopstår R98 som fond. Et lille antal medarbejdere arbejder fortsat med at afvikle den øvrige organisation.  

Afviklingsorganisationen
Afviklingsorganisationens hovedopgaver er at afhænde renovationsbiler og øvrige aktiver, behandle diverse eventualforpligtelser, foretage bogføring og regnskabsføring samt bistå fondsadministratoren med diverse opgaver.

Fondsadministrator
En fondsadministrator varetager den daglige ledelse af R98 med reference til fondens bestyrelse.

Fondsbestyrelsen
Fondsbestyrelsen har 11 medlemmer: 3 medlemmer er udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, 1 medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune, 3 medlemmer er udpeget af bestyrelsen for København Grundejerforening, 1 medlem er udpeget af bestyrelsen for Grundejeren.dk (Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København), 1 medlem er udpeget af Boligselskabernes Landsforening, 1 medlem er udpeget af de tilsluttede kommuner efter indstilling af de større lejerorganisationer, og 1 medlem er tidligere medarbejder i R98. 

 

Historien om Renholdningsselskabet af 1898
I 1893 foreslog Kjøbenhavns Grundejerforening kommunen, at man sammen dannede et selskab, der skulle overtage indsamlingen af både dag- og natrenovation. Grundejerne var utilfredse med en takstforhøjelse de private vognmænd havde haft held til at få presset igennem.

Københavns Kommune var i forvejen på udkig efter en bedre løsning end den eksisterende. Hovedstaden led under den stadigt stigende mængde latrin fra byens ca. 350.000 borgere.

Omegnens bønder brugte Københavns latrinaffald som gødning, men de efterhånden store mængder latrin var mere end bønderne kunne gabe over. Det havde desuden vist sig svært at få de private vognmænd til at indføre ny ensartet teknologi i form af ståltønder og dampresning.

Det ledte i 1898 til, at R98 blev stiftet – dengang under navnet Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab.

I første omgang havde R98 kun koncession på indsamling af borgernes latrin – natrenovation som det hed, fordi det blev hentet om natten. Aftalen lød på 40 års, da man mente, at de sidste lokummer i 1938 ville være udskiftet med moderne vandklosetter.

R98 blev etableret som en selvejende institution. Uden mål om profit. Men med et repræsentantskab bestående af københavnske grundejere.

Koncessionen med Københavns Kommune gjorde R98 i stand til at bringe indsamlingen af natrenovation op på et niveau, der svarede til borgernes og kommunens forventning til det nye 20. århundrede. R98 udskiftede de gamle trætønder med ståltønder, der kunne lukkes med tætsluttende låg. Og i 1901 åbnede R98 sin rensestation ved Kløvermarken ved Christianshavns Fælled.

Rensestationen var et teknologisk og miljømæssig gennembrud. Der var bl.a. automatiseret dampdreven rensemaskine til tønder og badeanstalt til medarbejderne.

R98 fortsatte til det sidste med at forbedre affaldsindsamlingen til glæde for borgerne og forbedre arbejdsmiljøjet til glæde for skraldemændene.

R98 var i samarbejde med Københavns Kommune en foregangsvirksomhed ift. at opbygge et bæredygtigt affaldssystem i Danmark. Også da det almindelige husholdningsaffald  (dagrenovation som det hed fordi det først blev hentet meget tidligt om morgenen) i 50'erne kom med i koncessionen.

Og i 70'erne, hvor Frederiksberg Kommune kom med i samarbejdet, og hvor borgerne blev miljøbevidste, og kravene til korrekt affaldsbehandling og genanvendelse steg.

Afvikling af R98
Den politiske beslutning om at lukke R98 blev truffet i 2006.

30. april 2011 hentede R98 for sidste gang affald i København. Efter tre udbudsrunder er det nu private vognmænd, der henter alt affald fra husstande i Københavns Kommune. Frederiksberg har valgt at løse opgaven i kommunalt regi.

Da R98 lukkede i 2011, blev 99,9 % af affaldet hentet til tiden, og sygefraværet var på et historisk lavt niveau. Medarbejdertilfredsheden lå ved sidste måling på 6,6 ud af 7 mulige.

 

R98 før 1. maj 2011R98 før 1. maj 2011R98 før 1. maj 2011R98 før 1. maj 2011R98 før 1. maj 2011

  • R98 var et af Danmarks største affaldsselskaber
  • R98 betjente 600.000 borgere i København og på Frederiksberg
  • R98 indsamlede årligt mere end 300.000 tons affald
  • R98 havde 450 medarbejdere hvoraf de 350 var skraldemand
  • R98 havde 141 skraldebiler, 150.000 beholdere og 1200 containere
  • I 2006, hvor afviklingen af R98 blev en realitet, havde R98 en samlet nettoomsætning i de koncessionerede og de ikke-koncessionerede aktiviteter på 1,5 milliarder kroner
Hele  R98's  historie
Vi tog skraldet